Quản lý MYSQL trên VPS-Server Linux bằng câu lệnh

Q

Với những VPS/Server linux không cài đặt phần mềm quản lý website hotsing thì người quản trị viên sẽ phải sử dụng lệnh để quản lý website , database. Sau đây là 1 số lệnh cơ bản và cần thiết để quản lý mysql Database trên VPS/Server linux

Bước đầu tiên bạn cần đăng nhập Mysql bằng dòng lệnh: mysql -u root -p

  1. Thư mục chứa database

Trên CentOS, toàn bộ file raw database được lưu trong thư mục /var/lib/mysql

  1. Quản lý tài khoản và phân quyền

Hiển thị toàn bộ users:

mysql> SELECT * FROM mysql.user;

Xóa null user:

mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE user = ‘ ‘;

Xóa tất cả user mà không phải root:

mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE NOT (host=”localhost” AND user=”root”);

Đổi tên tài khoản root (giúp bảo mật):

mysql> UPDATE mysql.user SET user=”mydbadmin” WHERE user=”root”;

Gán full quyền cho một user mới:

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO ‘username’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘mypass’ WITH GRANT OPTION;

Phân quyền chi tiết cho một user mới:

mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES ON mydatabase.* TO ‘username’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘mypass’;

Gán full quyền cho một user mới trên một database nhất định:

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON mydatabase.* TO ‘username’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘mypass’ WITH GRANT OPTION;

Thay đổi mật khẩu user:

mysql> UPDATE mysql.user SET password=PASSWORD(“newpass”) WHERE User=’username’;

Xóa user:

mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE user=”username”;

  1. Các thao tác database

Hiển thị toàn bộ databases:

mysql> SHOW DATABASES;

Tạo database:

mysql> CREATE DATABASE mydatabase;

Sử dụng một database:

mysql> USE mydatabase;

Xóa một database:

mysql> DROP DATABASE mydatabase;

Tối ưu database:

All Databases:

$ sudo mysqlcheck -o –all-databases -u root -p

Single Database:

$ sudo mysqlcheck -o db_schema_name -u root -p

  1. Các thao tác table

Tất cả các thao tác bên dưới bạn phải lựa chọn trước database bằng cách dùng lệnh: mysql> USE mydatabase;

Hiển thị toàn bộ table:

mysql> SHOW TABLES;

Hiển thị dữ liệu của table:

mysql> SELECT * FROM tablename;

Đổi tên table :

mysql> RENAME TABLE first TO second;

hoặc

mysql> ALTER TABLE mytable rename as mynewtable;

Xóa table:

mysql> DROP TABLE mytable;

  1. Các thao tác cột và hàng

Tất cả các thao tác bên dưới bạn phải lựa chọn trước database bằng cách dùng lệnh: mysql> USE mydatabase;

Hiển thị các column trong table:

mysql> DESC mytable;

hoặc

mysql> SHOW COLUMNS FROM mytable;

Đổi tên column:

mysql> UPDATE mytable SET mycolumn=”newinfo” WHERE mycolumn=”oldinfo”;

Select dữ liệu:

mysql> SELECT * FROM mytable WHERE mycolumn=’mydata’ ORDER BY mycolumn2;

Insert dữ liệu vào table:

mysql> INSERT INTO mytable VALUES(‘column1data’,’column2data’,’column3data’,’column4data’,’column5data’,’column6data’,’column7data’,’column8data’,’column9data’);

Xóa dữ liệu trong table:

mysql> DELETE FROM mytable WHERE mycolumn=”mydata”;

Cập nhật dữ liệu trong table:

mysql> UPDATE mytable SET column1=”mydata” WHERE column2=”mydata”;

  1. Các thao tác sao lưu và phục hồi

Sao lưu toàn bộ database bằng lệnh (chú ý không có khoảng trắng giữa -p và mật khẩu):

mysqldump -u root -pmypass –all-databases > alldatabases.sql

Sao lưu một database bất kỳ:

mysqldump -u username -pmypass databasename > database.sql

Khôi phục toàn bộ database bằng lệnh:

mysql -u username -pmypass < alldatabases.sql (no space in between -p and mypass)

Khôi phục một database bất kỳ:

mysql -u username -pmypass databasename < database.sql

Chỉ sao lưu cấu trúc database:

mysqldump –no-data –databases databasename > structurebackup.sql

Chỉ sao lưu cấu trúc nhiều database:

mysqldump –no-data –databases databasename1 databasename2 databasename3 > structurebackup.sql

Sao lưu một số table nhất định:

mysqldump –add-drop-table -u username -pmypass databasename table_1 table_2 > databasebackup.sql

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Quản lý MYSQL trên VPS-Server Linux bằng câu lệnh, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Add comment

Bài viết mới nhất

Blog Rating

Average blog rating:

9.7