[Nginx] Những điều căn bản cần biết

1. Redirect domain.com to www.domain.com

  1. Dùng winscp hoặc Filezilla truy cập vào VPS.
  2. Truy cập thư mục /etc/nginx/conf.d
  3. Đổi tên domain.com.conf thành www.domain.com.conf
  4. Edit www.domain.com.conf:

   Replace:

   server{
           server_name wwww.domain.com;
           rewrite^(.*)http://domain.com$1 permanent;
           }

   To:

   server{
           server_name domain.com;
           rewrite^(.*)http://www.domain.com$1 permanent;
           }

   Replace:

   server_name domain.com;

   To:

   server_name www.domain.com;
  5. Save và restart lại nginx bằng lệnh: service nginx restart
  6. Dành cho WordPress: vào phpmyadmin chỉnh lại đường dẫn của home và siteurl  trong wp-options

Lưu ý: Nên thực hiện việc chuyển đổi này trước khi cài đặt code trên website

2. Updating